DOK12

Samenwerking en betrokkenheid

Wij werken nauw samen met ouders om onze leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden in hun ontwikkeling. “Ouders als partner” is een belangrijk uitgangspunt van DOK12. Dat doen wij door de samenwerking tussen thuis en school zo transparant en positief mogelijk vorm te geven. We communiceren over de visie van school en aanpak in de unit, schriftelijk en mondeling, en proberen op die manier een brug te slaan tussen school en thuis. We geloven dat helderheid over dat wat we doen en het scheppen van heldere verwachtingen bijdraagt aan een goede relatie. 

Ouders kennen hun kind het beste. De verschillende gespreksmomenten die we faciliteren zorgen ervoor dat we via de ouders meer over de leerlingen te weten komen, dat we in contact blijven met elkaar en de leerlingen blijven volgen. Het schooljaar start met een ‘omgekeerd oudergesprek’ waarbij de ouder de leerkracht informeert over zijn kind. De ‘ontwikkelingsgesprekken’ gedurende het jaar zijn verplicht en worden gevoerd met ouder, kind en leerkracht om de samenwerking te versterken. In deze gesprekken staan door de leerling geformuleerde leerdoelen centraal. Daarnaast is het mogelijk om facultatieve gesprekken te plannen met de leerkrachten. We ervaren dat een gedeelde aanpak en zicht op de ontwikkeling van het kind helpend is voor het welbevinden van het kind.

Als het om de leerprestaties gaat is een samenwerking met ouders ook van belang. Leerlingen die van huis uit gesteund en gestimuleerd worden kunnen optimaal tot ontwikkeling komen. Ook daar kunnen school en ouders elkaar ondersteunen door goed in contact te blijven over wat van belang is voor die leerling. Een open ‘ouderportaal’ met het hele jaar inzicht in resultaten draagt hier aan bij. 

Ook op andere vlakken werken we graag samen met ouders op DOK12. We hebben een actieve Evenementen Commissie, ouders die zitting nemen in de Medezeggenschapsraad en ouders die de uitgaven van de oudergelden beheren. Er zijn veel momenten in het jaar dat de hulp en ondersteuning van ouders in de school gewenst is. Dat kan bij een feestdag zijn, maar ook omdat een ouder iets komt vertellen vanuit zijn expertise, omdat dit aansluit bij het kernconcept. Jaarlijks organiseren we minimaal één klankbordavond om belangrijke onderwerpen in overleg met ouders te agenderen en zo ouders mee te nemen in de ontwikkelingen op DOK12. Ook zijn er ouders die zitting nemen in werkgroepen om mee te denken over onderwijskundige ontwikkelingen en/of wijzigingen. We vinden het van belang om het perspectief van de ouders mee te nemen in de keuzes die we maken.

Daarnaast is het voor u als ouder mogelijk elke ochtend van 08.20-08.30 uur met uw kind in de basisgroep te zijn. Kinderen kunnen dan aan hun ouders laten zien waar ze aan werken op school tijdens ‘binnen is beginnen’. Ook kunt u tijdens de inloop materialen afgeven die in het teken staan van het thema dat centraal staat, een vraag stellen aan de leerkracht of een afspraak maken. In elke basisgroep ligt een agenda waarin u kunt noteren wanneer uw kind een afspraak heeft buiten school.

We geloven dat ‘ouders in school’ bijdraagt aan saamhorigheid en wederzijds vertrouwen en begrip.

DOK12
Laakboulevard 412
3825 KL Amersfoort
Bekijk op de kaart