DOK12

Veiligheid en Privacy

Intern contactpersoon
Ernestine van Eegen is onze intern contactpersoon op school, Ernestine werkt in unit 7-8. Wil je in vertrouwen ergens over praten, dan kun je Ernestine altijd benaderen. Dit geldt voor kinderen, ouder(s)/verzorger(s) en medewerkers. Je kunt Ernestine bereiken door haar aan te spreken, te bellen naar school of een e-mail te sturen (e.vaneeghen@kpoa.nl). Ook kun je een briefje doen in de daarvoor bestemde brievenbus bij de teamkamer. Ernestine leegt wekelijks de brievenbus.

Privacy binnen onze stichting KPOA
Stichting voor KPOA verwerkt van al haar leerlingen persoonsgegevens. Stichting KPOA vindt een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang en is zich bewust van de privacywetgeving. Stichting KPOA is verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van uw kind. In deze privacyverklaring leggen wij u graag uit hoe wij met de persoonsgegevens van uw kind omgaan.

Klachten
Overal waar gewerkt wordt zijn wel eens misverstanden of worden er fouten gemaakt. In eerste instantie bespreekt u problemen met de leerkrachten om met elkaar te komen tot een passende oplossing. Komt u samen niet tot een goede oplossing, dan kunt u terecht bij de schoolleiding. Tijdens dit proces kunt u informatie inwinnen of zich laten begeleiden door de externe vertrouwenspersoon. In de KPOA klachtenregeling treft u alle relevante informatie ten aanzien van dit proces. De gegevens van de externe vertrouwenspersonen zijn:
Marjon ten Heggeler en Jeroen Meiboom.
Beide zijn bereikbaar via evp@cedgroep.nl  of via 010-4071599.
Als ook die weg, naar uw idee, niet tot een bevredigende afronding leidt, dan kunt u uw klacht voorleggen aan het bestuur van de stichting. Dat kunt u doen door het indienen van een schriftelijke klacht gericht aan het College van Bestuur (CvB). U dient hiervoor gebruik te maken van het klachtformulier. Het CvB legt de klacht voor aan een klachtenadviescommissie. Deze adviescommissie bestaat uit ouders en leerkrachten die lid zijn van de GMR en wordt voorgezeten door één van de beleidsmedewerkers. Voor meer informatie over de procedure rond klachten kunt u onze klachtenregeling raadplegen. Deze is hier te lezen.

Schorsen en verwijderen
Kinderen kunnen, in uitzonderlijke situaties, van school worden gestuurd: schorsing (tijdelijk) of  verwijdering (voorgoed). Wij streven er als school, in samenwerking met u als ouders/verzorgers, uiteraard naar om het niet zover te laten komen. In voorkomend geval wordt altijd gehandeld conform het protocol ‘schorsen en verwijderen’ dat door KPOA is opgesteld. U kunt dit protocol hier lezen.

 

DOK12
Laakboulevard 412
3825 KL Amersfoort
Bekijk op de kaart