DOK12

Veiligheid en Privacy

Intern contactpersoon
Jordi Erbé en Fleur Haije zijn onze contactpersonen op school. Wil je in vertrouwen ergens over praten, dan kun je Jordi of Fleur altijd benaderen. Dit geldt voor kinderen, ouder(s)/verzorger(s) en medewerkers. Je kunt Jordi en Fleur bereiken door ze aan te spreken, te bellen naar school of een e-mail te sturen (j.erbe@kpoa.nl of f.haije.nl).

Privacy binnen onze stichting KPOA
Stichting voor KPOA verwerkt van al haar leerlingen persoonsgegevens. Stichting KPOA vindt een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang en is zich bewust van de privacywetgeving. Stichting KPOA is verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van uw kind. In deze privacyverklaring leggen wij u graag uit hoe wij met de persoonsgegevens van uw kind omgaan.

Klachten
Overal waar gewerkt wordt zijn wel eens misverstanden of worden fouten gemaakt. In eerste instantie kunt u problemen met leerkrachten binnen de school bespreken en met elkaar zoeken naar een passende oplossing. Komt u niet tot een goede oplossing dan kunt u de zaak voorleggen aan de schoolleiding. Als ook die weg naar uw idee niet tot een bevredigende afronding leidt, dan kunt u uw klacht voorleggen aan het bestuur van de stichting. Dat kunt u doen door het indienen van een schriftelijke klacht gericht aan het College van Bestuur (CvB). Het CvB legt de klacht dan voor aan een klachtenadviescommissie. Deze adviescommissie bestaat uit ouders en leerkrachten die ook lid zijn van de GMR en wordt voorgezeten door één van de beleidsmedewerkers. Voor meer informatie over de procedure rond klachten kunt u onze klachtenregeling raadplegen. Als u na behandeling van uw klacht binnen KPOA niet tevreden bent over de aandacht die aan uw bezwaren besteed is, kunt u een beroep doen op de landelijke klachtenregeling.
Marjan te Heggelen en Jeroen Meiboom zijn de extern vertrouwenspersonen voor KPOA. Zij zijn te bereiken door te bellen naar het telefoonnummer 010-4071599 of een e-mail te sturen naar evp@cedgroep.nl.

Schorsen en verwijderen
Kinderen kunnen, in uitzonderlijke situaties, van school worden gestuurd: schorsing (tijdelijk) of  verwijdering (voorgoed). Wij streven er als school, in samenwerking met u als ouders/verzorgers, uiteraard naar om het niet zover te laten komen. In voorkomend geval wordt altijd gehandeld conform het protocol ‘schorsen en verwijderen’ dat door KPOA is opgesteld. U kunt dit protocol hier lezen.

 

DOK12
Laakboulevard 412
3825 KL Amersfoort
Bekijk op de kaart